OM OSS

Ett hem för det nya boendet, arbetslivet & gemenskapen

Affärsidé & strategi

Covitum är ett grönt bostadsfastighetsbolag med social hållbarhet i centrum, som skall utveckla, förvalta och äga bostadsfastigheter ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bolagets huvudägare utgörs av grundare och VD Ingvor Sundbom samt Erik Selin Fastigheter AB.

Inom sitt segment är Covitum ett unikt ESG-bolag. Verksamhet och boendekoncept skapar mervärden utöver vad bostäder traditionellt sett erbjudit under de senaste 100 åren.

Vi utvecklar och erbjuder innovativa, moderna och yteffektiva bostäder med social gemenskap i centrum. 

Covitums projekt har en utvecklad träbyggnadsstrategi. Det innebär ett mer hållbart livscykelperspektiv och lägre koldioxidutsläpp jämfört med att bygga i energikrävande material. Dessutom  utvärderar Covitum alltid varje projekts förutsättningar och anpassar våra materialval utifrån den utveckling som sker inom områdena hållbarhet och material. 

Målsättningen är att utveckla över 1 000 konceptbostäder fram till årsskiftet 2027/28 i utvalda stadsregioner i stark tillväxt. Covitums hyreslägenheter utvecklas i nära samarbete med kommuner och näringsliv i lägen med goda kommunikationer samt med närhet till city och närservice. På så vis skapar vi förutsättningar för en långsiktig och god efterfrågan på våra bostäder.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vi har ett hållbart & långsiktigt perspektiv i allt vi gör!

Covitum har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande och i sin förvaltning. Vår hållbarhetsstrategi tar därför ansats utifrån en långsiktig helhetssyn på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi anser att det idag är en hygienfaktor att utveckla hållbara fastigheter.  Därför har vi valt att gå ett steg längre och fokusera även på människans välmående. Det som vi i vårt boendekoncept kallar för social hållbarhet. I korthet innebär det att vi tar ansvar för vår påverkan både på människan och miljön i våra fastigheter, samt bidrar till att samhället utvecklas i en hållbar riktning.

Samtliga våra byggnader miljöcertifieras och vi strävar alltid efter att de ska vara klimatneutrala, vilket innebär att de boende säkerställs en god och hållbar boendemiljö. 


Sex ESG-strategier genomsyrar Covitum och vårt hållbarhetsarbete:

SOCIAL
INNOVATION

Covitum skapar en innovativ plats för ett socialt utbyte och en sund livsbalans, för den moderna och aktiva människan.  Vi erbjuder inte bara bostäder, vi utvecklar en hållbar livsstil i en social och trygg gemenskap. Vi skapar “Ett hem för det nya boendet, arbetslivet & gemenskapen!” 

Detta sker bland annat genom att vi skapar innovativa sociala mötesplatser i våra aktiva gemensamhetsytor och funktioner. Våra kvarter erbjuder även ett socialt, tryggt och trivsamt offentligt rum samt aktiviteter för såväl boende som invånare i närområde. Syftet är att tillsammans öka den social gemenskapen och tryggheten.

Covitums boendekoncept skapar förutsättningar för en bättre samhällsomställning och social hållbarhet, där boende snabbt hittar ett socialt utbyte, gemenskap och trygghet.

TRÄBYGGNADS-
STRATEGI

Våra konceptbostäder tillverkas i trä, vilket är det mest klimateffektiva och enda förnybara byggmaterialet. Genom vår träbyggnadsstrategi ersätter vi energikrävande material såsom cement och metaller och kan därmed sänka vår  klimatpåverkan från våra flerbostadshus och reducera vårt klimatavtryck med upp till 30 procent jämfört med traditionellt byggande i betong och stål.

Under skogens uppväxt tas koldioxid upp från atmosfären som binds in i biomassan. Inkluderar vi det inlagrade kolet i träet, minskar vi vår klimatpåverkan med mellan 75-86%, enligt Tyréns rapport (2021) ”Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä.”  Vår byggnation sker därför i trä (stomme, fasader, interiöra ytor och inredning), så långt det är möjligt, för att maximera CO2-lagringen och materialval sker även utifrån ett hållbarhets- och återbruksperspektiv.

Vi arbetar företrädesvis med erkända svenska träbyggare och byggsystemsleverantörer, där bostäderna byggs av trä från hållbart skogsbruk.

KLIMATSMART
UTFORMNING

Vi erbjuder moderna lägenheter med eget kök och badrum, men genom att innovativt utforma våra flerbostadshus med sociala gemensamma delningsytor, kan vi tillsammans generera ett minskat klimatavtryck i och med att färre kvadratmeter byggs totalt samt mindre mark och grönytor tas i anspråk.

Vi brukar säga ”Bo i en 1 rok, 2 rok eller 3 rok, men lev och nyttja ytor som i en 5:a”.

Våra bostäder, såväl under produktions- och förvaltningsfasen, ska vara klimatanpassade, energi- och resurseffektiva. Vi ska uteslutande använda oss av förnybar el som är märkt Bra Miljöval. Därmed uppnår vi tillsammans med andra ett hållbart energisystem, för klimatet och den biologiska mångfaldens skull och kan erbjuda våra hyresgäster att bo i byggnader som är klimatneutrala. 

Eftersom våra fastigheter byggs i trä finns även goda förutsättningar för cirkuläritet när våra byggnader når sitt slutskede och kan återbrukas till nya byggelement eller träbaserade produkter.

BIOFILI & BIOLOGISK
MÅNGFALD

Allt fler lever i idag i urbana miljöer, men vi människor har ett naturligt behov av att vara nära naturen. Forskningen visar att naturmaterial, dagsljus och tillgång till grönska främjar välmående, hälsa och kreativitet. 

Hyresgäster och besökare erbjuds därför återhämtning i miljöer med inspiration att motverka stress samt stärkta den mentala och fysiska hälsan.

Vi erbjuder innovativa lösningar för gröna sociala mötesplatser exteriört, där även biologisk mångfald står i centrum, i syfte att höja människors välbefinnande och skapa förutsättningar för att ta hand om de klimatutmaningar vi kan stå inför i framtiden.

MOBIL INNOVATION & delningslösningar

Ett liv med alternativa elektrifierade fordon och lösningar, skapar förutsättningar för urban frihet och ett klimatsmart resande.

Covitum har ett livscykelperspektiv när vi utvecklar våra fastighet och kvarter. Vi erbjuder inte bara bostäder, vi utvecklar och förvaltar fastigheter för samhällen där hållbarhet för oss innefattar hela livscykeln – från ett ekologiskt och socialt till ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Detta återspeglas även i de hållbarhetsinvesteringar som vi vill bidra med för kvarteren, genom att tillskapa klimatsmarta mobilitetstjänster som underlättar resandet för boende samt erbjuder ett smart serviceutbud och delningslösningar för a tt förenkla livet på hemmaplan.

EN GOD SAMARBETSPART & hyresvärd

Covitum avser att långsiktigt äga och förvalta sina bostadsfastigheter i egen regi och ska göra hållbara affärer med god affärsetik. Därför lägger vi extra stor vikt vid att göra hållbara och långsiktiga lösningar och val, såväl i uppförandeskedet som i förvaltnings- och återbruksfasen.  

Vi engagerar redan tidigt i processen nytänkande och välrenommerade arkitekter och entreprenörer som på ett ärligt sätt delar våra värderingar kring social-, miljö- och ekonomisk hållbarhet. Vi använder företrädesvis lokalt förankrade samarbetsparter. Vi avser med detta säkerställa förutsättningarna för genomgående hög kvalitet och leveranssäkerhet samt främjar det lokala näringslivet. 

Covitum mål är att bli en av de bästa hyresvärdarna på bostadsmarknaden gällande socialt utbyte och gemenskap.

STYRELSE & SENIOR ADVISORY BOARD

160 års samlad erfarenhet från fastighetsbranschen

Covitums styrelse utgörs av fem ledamöter, varav fyra är arbetande styrelseledamöter. Advisory Board består av två seniora rådgivare.

Ingvor Sundbom

VD, Huvudägare & Styrelseordförande

Över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen

Tidigare erfarenhet: Koncern CFO på Heimstaden AB, Hufvudstaden AB, Oscar Properties AB, Bonnier Fastigheter AB, CLS Holdings Plc. CEO bostadsutvecklingsbolag, Corporate Finance Associate på investment bank i London mfl.

Erik Selin

Huvudägare & Senior Advisor

Över 30 år erfarenhet inom fastighetsbranschen

VD och huvudägare i Fastighets AB Balder och Erik Selin Fastigheter AB. Storägare och styrelseordförande i Collector Bank mfl.

Pär Nuder

Senior Advisor & Styrelse suppleant

Fd finansminister med över 30 år erfarenhet inom politik och näringslivet

Tidigare erfarenhet: finansminister 2004–2006. , styrelseordförande i Tredje AP-fonden, AMF samt rådgivare till riskkapitalbolaget EQT.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Hemsö AB och Senior Counselor hos globala strategifirman Albright Stonebridge Group mfl

Sophia Mattson Linnala

Styrelseledamot

Över 25 års erfarenhet inom fastighetsbranschen

Tidigare erfarenhet: Ordförande för kommissionen ”Läge & kvalitet i hyressättningen” åt Sveriges Regering,  VD på Rikshem, Sollentunahem, Huge Fastigheter, Fastighets AB Förvaltaren och Botkyrkabyggen.

Styrelseuppdrag: KlaraBo, Anders Bodin Fastigheter, SH Bygg sten & anläggning mfl.

Paul Lindquist

Senior Advisor

Över 30 års erfarenhet inom politik och näringsliv

Tidigare erfarenhet: Senior rådgivare, styrelseordförande Locum AB, Fastighets- och investeringslandtingsråd Stockholms läns landsting (Region Stockholm), kommunstyrelsens ordförande Lidingö Stad, Ledamot av EU:s regionkommitté, Senior utvecklare fastighetsbolaget Hoivatilat AB, Global produktledning och avdelnignschef på Ericsson.

Christian Fredrixon

Partner & Styrelseledamot

20 års erfarenhet från fastighetsbraschen inom fastighetstransaktioner samt finansiering

VD för Cibus Nordic Real Estate

Tidigare erfarenhet: CIO Vasakronan AB, CIO ICA Fastigheter AB, Project manager & Partner Catella AB, Finance manager CLS Holdings plc.

Styrelseuppdrag: Delcore Fastigheter och Votion Biorefineries.

Håkan Undin

Partner, Ansvarig Fastighetsutveckling & Styrelseledamot

Över 40 års erfarenhet från fastighetsbranschen inom projektledning och fastighets-utvecklingsprojekt

Erfarenhet: Grundare & Senior Partner Forsen AB. Specialister på projekt-, projekterings- och byggledning sedan 1997.

Styrelseuppdrag: Forsen AB

Åke Theblin

Bolagsjurist & Styrelseledamot

Över 25 års erfarenhet inom fastighetstransaktioner samt fastighetsrätt

Tidigare erfarenhet: Chef juridik Peab ABs affärsområde Projektutveckling, chefsjurist Kungsleden AB samt bolagsjurist AP Fastigheter (nu Vasakronan).

PROJEKT
KOMMANDE PROJEKT

BODEN
– Kv Narcissen

Mitt i Bodens centrum skall cirka 200 hyresrätter uppföras enligt vårt gröna och sociala boendekoncept. Här bor du mitt i stadskärnan med promenadavstånd till allt vad Boden har att erbjuda. 

Fastigheten kommer miljöcertifieras, vilket säkerställer att ditt hem står för en god och hållbar boendemiljö.

ANTAL BOSTÄDER

Antal: ca 200 lägenheter

Lägenhetstyper: 1-3 rok + gemensamhetsytor

BEDÖMD INLFYTT

År: 2025

UPPLÅTELSEFORM

Hyresrätt

Här kommer Covitum att erbjuda en andel av lägenheterna för uthyrning direkt till företag, vilket ger dem möjlighet att säkerställa bostäder för planerade anställningar eller för att exempelvis kunna erbjuda bostadsgarantier till anställda från utlandet.

ARKITEKT

Belatchew Arkitekter

NYHETER & PRESS

Här publicerar vi löpande nyheter och pressmeddelanden.

28 mars 2023

Unikt boendekoncept
etableras i Boden.

24 feb 2023

Covitum värvar meriterad projekt- & hållbarhetschef från Humlegården Fastigheter.

8 oktober 2022

Sundbom, Selin och Nuder – så ska nya Covitum växa på bostadsmarknaden.

4 oktober 2022

Covitum tar socialt bostadskoncept till den gröna industrin i Norrbotten.

1 juni 2022

Covitum tar in två nya minoritetsdelägare.

1 juni 2022

Christian Fredrixon ny styrelseledamot i Covitum.

september 2021

Erik Selin Fastigheter AB går in som huvudägare i Covitum tillsammans med grundare & VD Ingvor Sundbom.

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss:

  • COVITUM AB
    Danderydsvägen 146
    182 36 Danderyd
    Sweden